AKCIZA

Obavještenje za akcizne obveznike – proizvođače proizvoda od šećera, kakaoa i sladoleda

Kao što vam je poznato, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, koji se primjenjuje od 01.jula 2023.g., u akcizni sistem Crne Gore uvedeni su novi akcizni proizvodi, i to PROIZVODI OD ŠEĆERA, KAKAOA I SLADOLED (član 1 stav 2 tačka 7, član 56g Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.65/01, 76/05 i “Sl.list CG”, br.76/08….65/22, 152/22 i 27/23)). Akcizna osnovica za proizvode od šećera, kakaoa i sladoled je količina akciznih proizvoda izražena u kilogramima, a iznos akcize koji se plaća je 0,5 eura po kilogramu (član 56h).

Akcizni obveznici su uvoznici ovih proizvoda na carinsko područje Crne Gore, kao i proizvođači koji ove proizvode proizvode i stavljaju u promet na teritoriji  Crne Gore.

Ovim obavještenjem podsjećamo proizvođače proizvoda od šećera, kakaoa i sladoleda, da ste dužni da, u skladu sa članovima 13, 33, 34 i 35 Zakona, kao i članom 33 Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama (“Sl.list RCG”, br.18/02…“Sl.list CG”, br.18/09….115/20),  sami obračunavate akcizu za kalendarski mjesec, te da tako obračunatu akcizu  iskažete u mjesečnom obračunu akcize koji podnosite Upravi prihoda i carina, najkasnije do 15.dana narednog mjeseca nakon isteka obračunskog perioda.

Mjesečni obračun akcize podnosite korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, na način kako je to dato u uputstvu koje možete pronaći na portalu ecarina.me.

U skladu sa članom 35 stav 1 Zakona o akcizama obračunata akciza za poreski period dospijeva za plaćanje poslednji dan u poreskom periodu, a mora biti plaćena u roku od 15 dana od dana dospijeća.

Obračunata akciza na proizvode od šećera, kakaoa i sladoled se, u skladu sa dopisom Ministrastva finansija zaveden pod brojem 20357/2-23 kod Uprave prihoda i carina od 17.07.2023. godine, uplaćuje na uplatni račun broj 805-5101-77.

Obavještenje za akcizne obveznike

Uredbom o dopunama uredbe o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića (Sl.list CG«, br. 64/23)koja je stupila na snagu 26.06.2023.g., omogućeno je da se zbog trenutnog nedostatka na zalihama  akciznih markica za obilježavanje alkoholnih pića iz uvoza (slovna oznaka U), veličine 90 x 19 mm (ambalaža preko 300ml) ista obilježavaju akciznim markicama  veličine 45 x 19 mm (ambalaža do 300 ml).

Stoga, radi efikasnosti u sprovođenju procedure odobravanja i izdavanja akciznih markica,  obavještavamo akcizne obveznike koji naručuju akcizne markice za obilježavanje alkoholnih pića iz uvoza (slovna oznaka U), pakovana u ambalaži preko 300 ml, da, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje akciznih markica, za iste zahtijevaju  akcizne markice  veličine 45 x 19.

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE – promjena visine akcize za duvanske proizvode

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko akciznim proizvodima kojima se na dan 01.jul 2023.godine mijenja visina akcize, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sl. list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22, 65/22, 152/22 i 27/23).

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.07.2023.godine, promijenjena visina  akciza su:

1. Cigarete:

- specifična akciza uvećana je sa 47,50 eura na 49,00 eura na 1000 komada cigareta, u skladu sa članom 80f stav 1 tačka 11), a u vezi sa članom 50 stav 3 Zakona o akcizama .

-  proporcionalna akciza nije mijenjana.

U skladu sa članom 80 l stav 1 tačka 1), a u vezi sa članom 50b Zakona o akcizama obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 83,50 eura za 1000 komada (Minimalna akciza).

2. Tečnost za punjenje elektronskih cigareta ili drugih elektronskih sprava, odnosno tečnost za punjenje elektronskih cigareta sadržane u drugim proizvodima koji se svrstavaju u tarifnu oznaku nomenklature CT 8543 40 00 10

- akciza uvećana sa 0,07 eura na 0,70 eura po mililitru tečnosti za elektronske cigarete, u skladu sa članom 49a stav 4 Zakona o akcizama.

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete i tečnosti za cigarete, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama naprijed navedene akcizne proizvode,  dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o akcizama ("Sl. list CG", br. 27/23).

U skladu sa izuzećem propisanim  članom 36a stav 2 Zakona, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nisu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Obračun razlike akcize podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UPC, putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama (u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“), u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.08.2023.g).

Napominjemo da je članom 70 stav 1 tačka 5a) Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu od 500 eura do 1.000 eura, preduzetnika od 1.000 eura do 6.000 eura i fizičko lice od 250 eura do 1.000 eura, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE 2023

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko i/ili trgovinu na malo, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sll list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22  i 65/22).

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.01.2023.godine, promijenjena akciza su:

Cigarete, specifična akciza uvećana je sa 44 € na 47,5 € na 1000 komada cigareta, dok je proporcionalna akciza smanjena sa 26% na 24,5% od njihove maloprodajne cijene, shodno članu 80f Zakona o akcizama.

Fino rezani duvan sa 50 € na 55 € po kilogramu, shodno članu 80j Zakona o akcizama.

Bezdimni duvanski proizvodi, sa 100€ na 145€ po kilogramu duvanske smjese, shodno članu 80k Zakona o akcizama.

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne duvanske proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, i/ili trgovinu na malo, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama akcizne proizvode, za koje postoji obaveza obračunavanja akcize, dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom. Izuzeto od stava 1 člana 36a, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nijesu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Proizvodači i uvoznici cigareta, u skladu sa članom 36a Zakona, kada dođe do promjene visine akcize na cigarete, dužni su da na dan prije povećanja visine akcize izvrše popis zaliha, te da na iste izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom.

Obračun razlike akcize podnosi se korišćenjem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama(u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“) u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.02.2023.g).

Napominjemo da je članom 70 Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

Liste tarifnih oznaka za akcizne proizvode (AKCIZNI PRILOG) za 2023.g. ( period 01-03.januar 2023. i 04 januar-27.februar 2023.g.) možete naći OVDJE 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti PJ-Carinarnica Podgorica

Carinska ispostava za akcize i posebne poreze:

kontakt: 020/441-845 i 020/442-161

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Napomena:

*Ugostiteljski objekti nijesu obveznici obračuna i uplate razlike akcize

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE Dec 2022.

Odlukom Vlade Cne Gore o umanjenju iznosa akcize za promet bezolovnog benzina i gasnih ulja, objavljenoj u ""Sl.listu CG", br.120 od 31.oktobra 2022.g., utvrđeni su umanjeni iznosi akcize za promet bezolovnog benzina (411,75 eura na 1000 litara) i gasnih ulja (330 eura na 1000 litara)  koja se koriste kao motorno gorivo, za period od 06.decembra 2022.g. do 03.januara 2023.g.

Ažurirani Akcizni prilog možete naći ovdje.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.