AKCIZA

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama objavljenim 28. jula 2020.godine, u Službenom listu Crne Gore broj 76,   propisano je da akcizni obveznici, počev od 1. januara 2021. godine,  prijavu za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja podnose u skladu sa ovim zakonom,  dostavljaju putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama,  u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

Za rad u novoj aplikaciji potrebno je da imate kvalifikovani digitalni sertifikat. Radi se o identičnom sertifikatu kakav vaša preduzeća koriste u radu sa Poreskom upravom Crne Gore. 

Sve informacije potrebne za nabavku digitalnog sertifikata možete naći na linku: https://www.ecarina.me/akciza-blog/saopstenje-digitalni-sertifikat

Nakon pribavljanja digitalnog sertifikata, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/prijava-digitalnog-sertifikata

možete naći detaljno uputstvo o slanju serijskog broja sertifikata Upravi carina.

Nakon prijave sertifikata kod Uprave caina, aplikaciji možete pristupiti na sledećem linku:  https://www.ecarina.me/akciza.

U zavisnosti od toga na koju vrstu akciznog proizvoda ste registrovani, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/korisnicka-uputstvamožete naći (u pisanom i video formatu) sva korisnička uputstva za rad u novoj aplikaciji.

Ukoliko u radu u novoj aplikaciji budete imali tehničkih problema, možete se obratiti na kontakt tel. 020/442-050, a za sve informacije o načinu podnošenja mjesečnih prijava možete kontaktirati Ispostavu za akcize i posebne poreze na tel. 020/441-845.

Saopštenje: Digitalni sertifikat

Za rad sa našim portalima potrebno je da imate kvalifikovani digitalni sertifikat. Radi se o identičnom sertifikatu kakav vaša preduzeća koriste u radu sa Poreskom upravom Crne Gore.

U Crnoj Gori postoje dva CA  tijela koja su autorizovana da izdaju pomenute sertifikate.

 • Pošta Crne Gore
 • Core IT

Vaše kvalifikovane digitalne sertifikate, potrebno je prijaviti za rad sa Upravom carina na sledećem linku.

Na linku imate i Uputstvo kako da dođete do informacija sa sertifikata koje su Vam potrebne.

Na našim portalim za popunjavanje akcznih dokumenata, digitalni sertifikati su Vam potrebni :

 • Da biste se autentifikovali
 • Da biste potpisali elektrnoskim potpisom elektonska dokumenta koja podnosite carinskom organu

Preduslov za navedeno jeste da imate na Vašim računarima instaliran alat-softver za rad sa digitalnim sertifikatima (ovo je većinom Safe Net Autentification client). Ukoliko komunicirate sa Poreskom upravom elektonski, ovaj alat već imate na svojim računarima. Ukoliko ste dobili token po prvi put, on se nalazi u dokumentaciji koju ste dobili sa tokenom.

Sajtovi CA tijela na kojim možete naći više informacija o ovome su:

Pošta Crne Gore: http://www.postacg-ca.me/Uputstvo-za-krajnje-korisnike

CORE IT: https://ca.coreit.me/manual/COREUPTSAC01.pdf


Za potpisivanje dokumenata, na Vašim računarima je potrebno da se instalira softver-alat koji možete naći na sledećem linku. Molimo da ispratite uputstvo koje je priloženo uz ovaj alat.

 

 Logovanje se vrši klikom na logovanje elektronskim certifikatom.

logovanje

 

Podrška Upravi carina u oblasti akciza

Uprava carina je u septembru 2019. godine započela realizaciju projekta "Podrška Upravi carina u oblasti akciza" iz sredstava podrške EU(EUIF) koji je u završnoj fazi realizacije. Cilj Projekta je izrada nove aplikacije za akcize i implementacija u Carinski informacioni sistem. Aplikacija će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine.

Zakonom o akcizama, koji je stupio na snagu 5. avgusta 2020. godine, uveden je institut Informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama. U decembru 2020. usvojen je Pravilnik o bližem načinu funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama i postupku elektronske razmjene podataka o akcizama.

Uprava carina na svojoj internet stranici objavljuje korisnička uputstva, tehničku dokumentaciju i specifikaciju akciznih obrazaca. Upotreba informacionog sistema (besplatne web aplikacije) vrši se na osnovu autorizovanog digitalnog sertifikata. Akcizni obveznik može da ovlasti drugo lice koje posjeduje autorizovani digitalni sertifikat da u njegovo ime i za njegov račun može popunjavati i potpisivati naprednim elektronskim potpisom akcizne obrasce.

Novom aplikacijom, u web okruženju, akcizni obveznici će jednostavnije i brže ispunjavati zakonske obaveze. Aplikacija ima sledeće funkcionalnosti:

 • Elektronsko podnošenje i prijem zahtjeva za upis u registar akciznih obveznika
 • Elektronsko kreiranje i podnošenje mjesečnih specifikacija
 • Elektronsko kreiranje i podnošenje mjesečnih izvještaja
 • Elektronsko kreiranje i podnošenje mjesečnih obračuna akcize
 • Evidencije kretanja akcizne robe
 • Zahtjeve za povraćaj dijela plaćene akcize

Lista potvrđenih elektornskih obrazaca:

 • Akcizni dokument
 • OAKC-AL
 • OAKC-ODP
 • OAKC-MU
 • AKC-P
 • OAKC-C
 • OA-TNGZ
 • ZPDPA-2
 • OAKC-GV
 • ZPDPA-3
 • EKUG
 • AKC-OR

Korisnička uputstva, video materijale, kao i elektronske obrasce, možete preuzeti na sajtu ecarina.me.

Obavještenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju ovlašćenog lica u informacionom sistemu za elektronsku razmjenu podataka o akcizama

Uprava carina Crne Gore od 2021.godine počinje sa primjenom novog informacionog sistema za akcize i novog sistema za štampanje, odobravanje, izdavanje i praćenje akciznih markica, u skladu sa Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama ("Službeni list Crne Gore", br. 076/20 od 28.07.2020) i Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama("Službeni list Crne Gore", br. 028/19).

Radi funcionisanja informacionog sistema usvojen je Pravilnik o bližem načinu funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka i postupku elektronske razmjene podataka o akcizama("Službeni list Crne Gore", br. 115/20 od 02.12.2020). U skladu sa Prilogom 1 Pravilnika prilikom registracije privrednog subjekta za akciznog obveznika kod carinskog organa, potrebno je da privredni subjekt naznači odgovorno i ovlašćeno lice za elektronsku razmjenu podataka.

Ukoliko je ovlašćeno lice zaposleno u privrednom subjektu za upis u registar akciznih obveznika potrebno je podnijeti ovlašćenje koje zaposlenom daje odgovorno lice u tom privrednom subjektu.

Ukoliko privredni subjekt/akcizni obveznik ovlasti drugo pravno lice (računovodstvena, knjigovodstvena agencija) kao ovlašćeno lice potrebno je priložiti: Ugovor o zastupanju (sa potpisom i pečatom ugovornih strana) zaključen između privrednog subjekta i drugog pravnog lica (računovodstvena, knjigovodstvena agencija), kao i ovlašćenje koje daje Odgovorno lice u drugom pravnom licu (računovodstvena/ knjigovodstvena agencija) zaposlenom licu kod te agencije, da zastupa privrednog subjekta/akciznog obveznika kod carinskog organa.

Ovlašćenja moraju biti ovjerena kod suda, odnosno notara.

Informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, je rezultat projekata “Podrška Upravi carina u oblasti akciza” koji je započet 2019.godine.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.