NCTSTehnička dkomunetacija

Dokument opisuje poruke i razmjenu poruka između softvera privrednih subjekata i nacionalne aplikacije za novi kompjuterizovani tranzitni sistem  na osnovu funkcionalne specifikacije za NTA NCTSP5.
 
Svrha dokumenta je da opiše specifikaciju NCTS funkcionalnosti i poruka, i razmjene poruka između NCTS aplikacije koju koriste privredni subjekti i NTA NCTSP5 aplikacija koju koristi Uprava carina Crne Gore.
 
Ovaj dokument sadrži spisak procesa, koje će izvoditi direktno privredni subjekti i Uprava carina u skladu sa crnogorskom funkcionalnom specifikacijom NTA NCTSP5 i nacionalnim zakonskim odredbama za davanje odobrenja i pojednostavljenja koja će biti izdata privrednim subjektima. 

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.