Terms of Use

TERMS

MONTENEGRO TAX STAMPS App PRIVACY NOTICE

We at Montenegro Customs Administration, hereinafter referred to as "MCA" - attach immense importance to data protection, that is to say the protection of YOUR information/personal data.

We treat your information/personal data in confidence and in compliance with the statutory data protection regulations and this Privacy Notice.

1. Scope

This Privacy Notice describes the type of information/personal data that we collect through the MONTENEGRO TAX STAMPS application (the "App") and how we collect, process and use it.

2. Principles of processing information/personal data

2.1 Scope of personal data processing

As a general rule we do not process our users' information/personal data unless it is necessary to enable us to present a functioning App. As a matter of course, our users' information/personal data is not processed without the user's consent.

In particular, your data is processed for the following purposes:

 • Discover and track the (regional) accumulation of counterfeited products
 • Analyze the amount and origin of counterfeited products to be able to initiate countermeasures to protect our proprietary products and trademarks and limit counterfeiting.
 • Track and trace of the scanned products to control the supply chain and the distribution channels (reseller activities).
 • Provide you with a specific point of contact (location based intreraction)
 • Calculating App usage levels
 • Helping diagnose server and performance problems

2.2 Legal basis for processing personal data

This Privacy Notice serves to explain to you what information we collect about you and how we use that information, as well as to provide you with any other relevant information regarding your information and regarding the sending of documents through the application. This Privacy notice supplements the Terms of Use of this application and changes it in the part related to the protection of personal data, all in order to comply with the General Data Protection Regulation (GDPR).

2.3 Retention period and erasure of personal data

We only process and store your personal data for the period necessary to fulfil the purpose for which it is stored. When its purpose has been fulfilled or ceases to exist, your personal data is erased or blocked. It can be stored for longer than this if such provisions appear in the European or national legislatures in legally binding ordinances, laws or other regulations of the European Union to which the controller is subject. The data is also blocked or erased when a retention period stipulated in the aforementioned norms expires, unless there is a pressing need for continued retention of the data to enable the conclusion or fulfilment of a contract.

3. Collected Data

In the context of using the App, the following data may be captured:

 • Access to the App (date and time)
 • Mobile Device Type
 • Which browser (and version) you use when scanning with laptop or PC
 • The operating system you use
 • Your IP address, which is assigned to your computer by your Internet service provider for when you connect to the Internet
 • GPS coordinates
 • Picture of the scanned QR-code

In rare cases, this (technical) data in the logfiles may be personal data. The temporary storage of the IP address by the system is necessary to enable the App to be delivered to the user's device. To allow this, the user's IP address has to remain stored for the duration of the session. As a rule, however, we only use this data if it is absolutely necessary for technical reasons to ensure operation and protect our Apps from attacks and misuse; in pseudonymised or anonymised form it is also used for purposes of advertising, market research and to help us design our services to meet current needs. This is why users' IP addresses are stored as a technical precaution for a period not exceeding 7 days. They may be stored for longer. In this case, the users' IP addresses are erased or masked so that it is no longer possible to make a connection to the accessing client. This data is not stored together with any of the user's personal data.

The legal basis for temporary storage of the above mentioned data is  GDPR.

The capture of the data in order to deliver the App and storage of the data in log files are both essential for enabling operation of the App. Consequently, the user has no right of objection in this case.

4. GPS coordinates

We collect the GPS coordinates where your device is located, when you are using the scan function of your App. On first launch, the App will therefore request to allow the use of your location data. If technically supported by your mobile device, you may turn off the use of location data in the settings of your mobile device at any time.

5. Other Non-Personal Data

The "Operating system", the "Mobile Device Type" and the "Browser Version" (when scanning with laptop or PC) are automatically collected when using the scan function of your App. However such information is not assigned to and cannot be linked to a specific person. We use this information to determine the attractiveness of our App and improve its performance or content. We DO NOT collect your mobile device user name, the International Mobile Equipment Identity number or other mobile device identification (e.g. UDID), the Serial number or the Model number of your mobile device.

6. Data transfer

We ensure that your information/personal data is not communicated to third parties unless we are obliged to do so by law or unless you have explicitly stated that we may do so.

7. Rights of information/data subjects

If information/personal data about you is processed, you are a data subject within the meaning of the GDPR.

8. Updating of this Privacy Notice

It may be necessary (e.g., in the light of changes to the law) to update our Privacy Notice. We therefore reserve the right to amend or supplement this Privacy Notice whenever necessary. In case we decide to change this Privacy Notice, you may be prompted to accept changes to this Privacy Notice during subsequent updates to the App. No update to this Privacy Notice shall apply to you without your prior consent.

OBAVJEŠTENJE O ZAŠTITI PRIVATNOSTI MONTENEGRO TAX STAMPS Aplikacije

Mi u Upravi carina Crne Gore, u daljem tekstu „UC“, pridajemo veliki značaj zaštiti podataka, odnosno zaštiti VAŠIH podataka/ličnih podataka.

Vaše podatke / lične podatke tretiramo u povjerenju i u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti podataka i ovim Obavještenjem o privatnosti.

1. Opseg

Ovo Obavještenje o privatnosti opisuje vrstu podataka / ličnih podataka koje prikupljamo putem aplikacije MONTENEGRO TAX STAMPS (u daljem tekstu „Aplikacija“) i način na koji ih prikupljamo, obrađujemo i koristimo.

2. Principi obrade podataka / ličnih podataka

2.1 Opseg obrade ličnih podataka

Kao opšte pravilo, ne obrađujemo informacije / lične podatke naših korisnika, osim ako nam nije potrebno da predstavimo funkcionalnu aplikaciju. Naravno, podaci / lični podaci naših korisnika ne obrađuju se bez pristanka korisnika.

Vaši podaci se posebno obrađuju u sledeće svrhe:

 • Otkrivanje i praćenje falsifikovanih proizvoda
 • Analiziranje količine i porijekla falsifikovanih proizvoda kako bi mogli da pokrenemo protivmjere, kako bi zaštitili naše zaštićene proizvode i robne marke i ograničili falsifikovanje.
 • Praćenje skeniranih proizvoda u kontroli lanca snabdijevanja i kanala distribucije (aktivnosti preprodavaca).
 • Pribavljanje određene kontakt tačke (interakcija zasnovana na lokaciji)
 • Izračunavanje nivoa upotrebe aplikacije
 • Pomaganje u dijagnozi problema sa serverom i performansama

2.2 Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Ova Politika privatnosti služi da vam objasni koje podatke prikupljamo o vama i kako koristimo te podatke, kao i da vam pružimo sve druge bitne informacije u vezi sa vašim podacima a u vezi slanja dokumenata putem aplikacije. Ova Politika privatnosti dopunjuje Pravila korišćenja na ovoj aplikaciji i mijenja je u dijelu koji se odnosi na zaštitu ličnih podataka, a sve u cilju usklađivanja sa Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR).

2.3 Period zadržavanja i brisanja ličnih podataka

Vaše lične podatke obrađujemo i čuvamo samo u periodu koji je potreban da bi se ispunila svrha zbog koje se čuvaju. Kada se njihova svrha ispuni ili prestane da postoji, vaši lični podaci se brišu ili blokiraju. Mogu su pohraniti na period duži od tog perioda ako se takve odredbe pojave u evropskom ili nacionalnom zakonodavstvu u pravno obavezujućim uredbama, zakonima ili drugim propisima Evropske unije kojima podliježe predmet obrade podataka. Podaci se takođe blokiraju ili brišu kada istekne period čuvanja predviđen gore pomenutim normama, osim ako ne postoji hitna potreba za daljim zadržavanjem podataka kako bi se omogućilo zaključenje ili ispunjenje ugovora.

3. Prikupljeni podaci

U kontekstu korišćenja Aplikacije, sledeći podaci se mogu prikupiti:

 • Pristup aplikaciji (datum i vrijeme)
 • Tip mobilnog uređaja
 • Koji pregledač (i verziju) koristite prilikom skeniranja sa laptopom ili PC uređajem
 • Operativni sistem koji koristite
 • Vaša IP adresa, koja je dodijeljena vašem računaru od strane vašeg provajdera internet usluga prilikom povezivanja na internet
 • GPS koordinate
 • Slika skeniranog QR koda

U rijetkim slučajevima, ovi (tehnički) podaci u datotekama evidencije mogu biti lični podaci. Privremeno pohranjivanje IP adrese od strane sistema je neophodno kako bi se aplikacija mogla poslati na uređaj korisnika. Da bi se to omogućilo, IP adresa korisnika mora ostati sačuvana tokom trajanja sesije. Međutim, po pravilu ove podatke koristimo samo ako je to neophodno iz tehničkih razloga da bismo osigurali rad i zaštitili svoje Aplikacije od napada i zloupotrebe; u pseudonimizovanom ili anonimnom obliku takođe se koristi u svrhe oglašavanja, istraživanja tržišta i kao pomoć u dizajniranju naših usluga u skladu sa trenutnim potrebama. Zbog toga se IP adrese korisnika čuvaju kao tehnička mjera predostrožnosti ne duže od 7 dana. Mogu se čuvati duže. U ovom slučaju, IP adrese korisnika se brišu ili maskiraju tako da više nije moguće uspostaviti vezu sa klijentom koji pristupa. Ovi podaci se ne čuvaju zajedno sa bilo kojim ličnim podacima korisnika.

Pravni osnov za privremeno čuvanje navedenih podataka je GDPR-a.

Prikupljanje podataka radi isporuke aplikacije i skladištenje podataka u datotekama evidencija su od suštinskog značaja za omogućavanje rada aplikacije. Shodno tome, korisnik nema pravo prigovora u ovom slučaju.

4. GPS koordinate

Kada koristite funkciju skeniranja aplikacije, prikupljamo GPS koordinate tamo gdje se nalazi vaš uređaj. Stoga će aplikacija prilikom prvog pokretanja zatražiti da dozvoli upotrebu podataka o vašoj lokaciji. Ako vaš mobilni uređaj tehnički podržava, u bilo kom trenutku možete da isključite upotrebu podataka o lokaciji u podešavanjima svog mobilnog uređaja.

5. Ostali podaci koji se ne odnose na ličnost

„Operativni sistem“, „Tip mobilnog uređaja“ i „Verzija pregledača“ (prilikom skeniranja sa prenosnim računarom ili računarom) automatski se prikupljaju kada se koristi funkcija skeniranja vaše aplikacije. Međutim, takve informacije nisu dodijeljene i ne mogu se povezati sa određenim licem. Ove informacije koristimo za utvrđivanje atraktivnosti naše aplikacije i poboljšanje njenih performansi ili sadržaja. NE prikupljamo korisničko ime vašeg mobilnog uređaja, Međunarodni identifikacioni broj mobilne opreme ili drugu identifikaciju mobilnog uređaja (npr. UDID), serijski broj ili broj modela vašeg mobilnog uređaja.

6. Prenos podataka

Osiguravamo da se vaši podaci / lični podaci ne prenose trećim licima, osim ako smo na to obavezni po zakonu ili ako niste izričito izjavili da to možemo učiniti.

7. Pravo subjekta podataka/informacija

Ako se obrađuju podaci / lični podaci o vama, vaši podaci se obrađuju u skladu sa GDPR.

8. Ažuriranje ovog Obavještenja o privatnosti

Možda će biti potrebno (npr. u svijetlu promjena zakona) ažurirati našu Obavještenje o privatnosti. Stoga zadržavamo pravo da izmijenimo ili dopunimo ovo Obavještenje o privatnosti kad god je to potrebno. U slučaju da odlučimo da promijenimo ovo Obavještenje o privatnosti, od vas će biti zatraženo da prihvatite promjene ovog obaveštenja o privatnosti tokom naknadnih ažuriranja aplikacije. Nijedno ažuriranje ovog Obavještenja o privatnosti neće se primijeniti na vas bez vašeg prethodnog pristanka.

TAX STAMPS MONTENEGRO

The TAX STAMPS MONTENEGRO application (hereinafter “App”) will be provided to you by Montenegro Customs Administration (hereinafter “Licensee”) subject to the following Terms of Use:

These Terms of Use are available in their current version under https://ecarina.me/akcizne-markice/terms

By logging in, or, where a log-in is not required, by starting to use the App the validity of these Terms of Use is accepted in their then current version.

Any rights not expressly granted by these Terms of Use are reserved by the Licensor.

The use of the App is free.

1. Short Description of the App

The App is a software application to demonstrate the functionalities of a tax stamp authentication process via smartphones. The App identifies codes on a printed tax stamp sample and returns the result of the identification process back to the respective users of the App.

2. Scope of the License

2.1 The Licensor grants the Licensee a non-exclusive, non-sublicensable, non-transferable right to use the App on a mobile device supported by the App and owned by the Licensee or otherwise lawfully in his possession to install and use the App for the sole purpose set out in Section 1.

2.2 The license granted by the Licensor is subject to any obstacles arising out of national or international foreign trade and customs requirements or any embargos and/ or other sanctions, set out in particular in Section 8.

2.3 This license agreement shall also apply to any updates or upgrades to the App, which are provided by the Licensor unless such update/upgrade is subject to a separate license agreement. By downloading of an update/upgrade the licensee accepts the validity of this license agreement for these updates/upgrades of the App.

2.4 The Licensee shall not be entitled to make the App available for use by any third parties. In particular the Licensee shall not sell, rent out or lease the App to any third party. The Licensee shall not be entitled to analyze, to reassemble, edit, copy or change the App. Subject to a statutory license, the Licensee shall not be entitled to retranslate into other code forms (“decompiling“) as well as use other ways of reversing the various manufacturing stages of the App (“reverse engineering“).

2.5 Any breach or the attempted breach of the obligations of this Section 2 may be prosecuted and may be subject to claims for damages.

2.6 Licensor reserves the right to modify these Terms of Use. Changes to these Terms of Use will be effective when the Licensee expressly agrees or when they were brought to the attention of the Licensee notice and the Licensee does not object within 10 days.

2.7 This license shall not affect any third party rights. The Licensee shall not be entitled to remove, modify or obliterate any ownership and copyright notices, serial numbers, version numbers or trademarks.

2.8 The license agreement does not require the Licensor to create or maintain any services that run outside the App. In particular, the Licensor is not obligated to provide or maintain any services (e.g. software, storage space or database) in the IT infrastructure of the Licensor or any third party even if such IT infrastructure is necessary for the full-featured use of the App.

2.9 Trademarks, brand names and other contents may not be modified, copied, reproduced, sold, rented, used, supplemented or otherwise exploited without the prior written consent of the Licensor.

3. Technical Requirements

3.1. The App is designed for use on mobile devices with the Android operating system (version 2.3 or later) and Apple’s iOS (iOS 8.0 or later). The specific requirements for hardware and operating system are set out in the description in the respective App Store (Google Play Store or Apple App Store). The installation and use of the App on other devices than those specified herein shall be at the sole risk and responsibility of the Licensee. Licensee acknowledges that the Licensor is not responsible for the performance and continued operation of the App in case of modifications of the mobile device or other software installed on the mobile device. Licensor shall not be liable if Licensee installs the App on a device with a different version of the respective operating system. The use of a current version of the respective operating system is recommended.

3.2 Licensee is solely responsible for checking and ensuring the suitability of the mobile device he intends to use for the App in view of the aforementioned technical requirements.

4. Updates and releases for other mobile devices

4.1 The Licensor will strive to make updates and releases for mobile devices available that are not yet supported by the App and which are relevant in Licensor’s view. However, the choice if and for which device models new releases will be provided shall be at Licensor’s sole discretion.

4.2 Updates or releases for other mobile devices available are offered for download in the Google Play Store or the Apple App Store.

5. Obligations of Licensee

5.1 Before the installation of the App, Licensee is obliged to check whether such installation could lead to a conflict with software already installed. Licensee is solely responsible for securing its data prior to installation and during use of the App and to create a backup of all its data.

5.2 Licensee shall

 • ensure the compliance with the license agreement as of section 2;
 • obtain the required consent of the relevant party, insofar as Licensee collects, processes or uses personal data of such party in the course of using the Purchased Software if no statutory license applies;
 • ensure that (e.g. for the use of text and data of third parties) all intellectual property rights, copyrights and other rights of third parties are respected.
 • not misuse or allow the misuse of the App, e.g. not offer or transmit information with unlawful or immoral content or refer to such information which encourage crime or glorify or trivialize violence, which is sexually offensive or pornographic, or which is suitable to seriously endanger the moral and/ or welfare of children and teenagers or which can damage Licensor’s reputation.
 • refrain from any attempt by itself or by an unauthorized third party to unauthorized retrieve information or data or intervene in programs that are operated by Licensor or to intervene or invade Licensor’s data networks.
 • not use the possible exchange of electronic messages for the unsolicited sending of messages or information to third parties for advertising purposes (“spamming“).
 • check data and information prior to transmission for viruses and use state-of-the-art anti-virus software;

6. Warranty

6.1 Licensor may at any time suspend or discontinue the provision of the App and/or the services necessary for the performance of the App in whole or in part. Due to the nature of the internet and computer systems, the Licensor does not warrant the continuous availability of the App. Since the App is provided free of charge, any liability for material and legal defects of the App, particularly for the accuracy, correctness, non-infringement of third party rights, completeness and/or usability - except in the case of intent or fraudulent concealment of a material and/or legal defect of the App shall be excluded.

Licensor shall endeavor to keep the App free of viruses, Trojans, spyware or other malware, but cannot give an unrestricted warranty for that matter. Before downloading the App, the Licensee shall, for his own protection and to prevent viruses and other malicious software on the App use appropriate security measures and virus scanners.

6.2 In no case Licensor shall be liable for defects after the change of operating conditions (hardware/software environment), after installation and operating mistakes as far as these are not due to a faulty user manual, after interferences with the App, such as changes, adjustments and/or connections with other software or in case of defects which occurred after a non-contractual use, unless the Licensee can prove that the defect already existed at the time of acceptance or that there is no causal connection between Licensee’s use and the defect. Liability under the provisions of the Product Liability Act remains unaffected.

7. Liability

Licensor is liable in cases of willful misconduct, bodily injury and in case of liability under the Product Liability Act. In all other cases, liability of the Licensor is excluded.

8. Export Controls

Licensee acknowledges and confirms that he is not a resident or is situated in a country, which is subject to an embargo of the Federal Republic of Germany, the European Union, the United Nations or the US government, or which the Federal Republic of Germany, the European Union, the United Nations or the US government have been classified as a "terrorism-supporting country” or which is on a list of the Federal Republic of Germany, the European Union, the United Nations or the US government regarding export bans or restrictions. The Licensee must always comply with all applicable national and international (re-) export control law. The Licensee shall indemnify the Licensor against any and all claims by public authorities or other third parties due to the non- observance of the above legal obligations with regards to export controls in full and undertakes to reimburse all costs, damages and expenses incurred by Licensor in this context, unless the Licensee is not responsible for the breach of duty. This shall not imply a change in the burden of proof to the detriment of the Licensee.

9. Data Privacy

The information on data privacy relevant transactions in connection with the use of the App by the Licensee is provided in the Privacy Notice of this App.

10. Term and Termination

This license agreement shall be valid as long as it is not terminated by either Licensor or Licensee, in accordance with the Contract. It can be terminated by the Licensee at any time by uninstalling the App from its mobile device.

If the Licensee does not meet the license agreement, the license rights as of Section 2 shall cease automatically and without further notice by the Licensor. The right for either party to terminate the license agreement without notice on exceptional reasons (termination for cause) remains unaffected. Such exceptional reasons shall be considered as, but not limited, to a breach by the Licensee of the obligations in Section 5. In case of a termination for cause, the Licensee shall immediately cease the use of the App and delete the App completely and confirm such deletion to the Licensor in writing.

11. Severability

If any provision of these Terms of Use is held invalid or unenforceable for any reason, such provision is fully separable and shall thereupon be separated from the remaining provisions of the Terms of Use and the remaining provisions are nevertheless valid and enforceable as if such parts of the provisions held invalid or unenforceable were not part of the Terms of Use.

12. Assignment/Transfer

Neither Licensor nor Licensee shall assign or otherwise transfer the rights resulting from this Terms of Use or any part thereof without the other party\'s prior written consent and any purported assignment or transfer without such consent shall be void and of no force or effect.

13. Applicable Law; Jurisdiction

In accordance with the Contract, Article 18, theCommercial Court in Montenegro has jurisdiction.

 

TAX STAMPS MONTENEGRO

TAX STAMPS MONTENEGRO (u daljem tekstu „Aplikacija“) će vam biti obezbijeđena od strane Uprave carina (u daljem tekstu „Korisniklicence“) podliježući sledećim „Uslovima korišćenja“:

Ovi uslovi korišćenja dostupni su u njihovoj trenutnoj verziji na linku https://ecarina.me/akcizne-markice/tearms-of-use-am

Prijavom ili, ako prijava nije potrebna, započinjanjem korišćenja Aplikacije, prihvata se validnost ovih Uslova korišćenja u njihovoj tada važećoj verziji.

Sva prava koja nisu izričito dodijeljena ovim Uslovima korišćenja zadržava Davalac licence.

Korišćenje Aplikacije je besplatno.

1. Kratak opis Aplikacije

Aplikacija je softverska aplikacija koja demonstrira funkcionalnost postupka potvrde identiteta akcizne markice putem pametnih telefona. Aplikacija identifikuje kodove na odštampanom uzorku akcizne markice i vraća rezultat postupka identifikacije odgovarajućim korisnicima Aplikacije.

2. Opseg licence

2.1 Davalac licence daje korisniku licence neekskluzivno, nepodlicencirano i neprenosivo pravo korišćenja aplikacije na mobilnom uređaju koji podržava aplikacija i koji je u vlasništvu korisnika licence ili na drugi zakonit način u njegovom posjedu da instalira i koristi aplikaciju za jedinu svrhu navedenu u odjeljku 1.

2.2 Licenca koju daje davalac licence podliježe svim ograničenjima koje proizilaze iz nacionalne ili međunarodne spoljne trgovine icarinskih zahtjeva ili bilo kog embarga i / ili drugih sankcija, posebno utvrđenih u odjeljku 8.

2.3 Ovaj ugovor o licenci primjenjivaće se i na sva ažuriranja ili nadogradnje aplikacije koje pruža Davalac licence, osim ako takvo ažuriranje / nadogradnja nije predmet posebnog ugovora o licenci. Preuzimanjem ispravke / nadogradnje korisnik licence prihvata validnost ovog ugovora o licenci za ova ažuriranja / nadogradnje aplikacije.

2.4. Korisnik licence neće imati pravo da učini aplikaciju dostupnom za upotrebu bilo kojoj trećoj strani. Korisnik licence posebno neće prodavati, izdavati ili davati u zakup aplikaciju bilo kojoj trećoj strani. Korisnik licence neće imati pravo da analizira, ponovo sastavlja, uređuje, kopira ili mijenja aplikaciju. Podložno zakonskoj licenci, korisnik licence neće imati pravo na ponovni prevod u druge obrasce koda („dekompajliranje“), kao ni na druge načine preokretanja različitih proizvodnih faza aplikacije („obrnuti inženjering“).

2.5 Svaka povreda ili pokušaj kršenja obaveza iz ovog odjeljka 2 može se krivično goniti i može biti predmet zahtjeva za naknadu štete.

2.6 Davalac licence zadržava pravo da izmjeni ove Uslove korišćenja. Promjene ovih Uslova korišćenja stupiće na snagu kada se korisnik licence izričito složi ili kada je na njih skrenuta pažnja u obavještenju, a korisnik licence se ne protivi u roku od 10 dana.

2.7Ova licenca neće uticati na prava trećih lica. Korisnik licence neće imati pravo ukloniti, modifikovati ili izbrisati bilo koje obavještenja o vlasništvu i autorskim pravima, serijske brojeve, brojeve verzija ili žigove.

2.8 Ugovor o licenci ne zahtijeva od davaoca licence da kreira ili održava bilo koje usluge koje rade izvan aplikacije. Konkretno, Davalac licence nije dužan da pruža ili održava bilo kakve usluge (npr. Softver, prostor za skladištenje ili bazu podataka) u IT infrastrukturi Davaoca licence ili bilo koje treće strane, čak i ako je takva IT infrastruktura neophodna za potpuno korišćenje aplikacije .

2.9 Žigovi, imena brendova i drugi sadržaji ne smiju se menjati, kopirati, reprodukovati, prodavati, iznajmljivati, koristiti, dopunjavati ili na bilo koji drugi način eksploatisati bez prethodne pismene saglasnosti Davaoca licence

3. Tehnički zahtjevi

3.1. Aplikacija je dizajnirana za upotrebu na mobilnim uređajima sa operativnim sistemom Android (verzija 2.3 ili novija) ​​i Apple-ovim iOS-om (iOS 8.0 ili novija). Konkretni zahtjevi za hardver i operativni sistem navedeni su u opisu u odgovarajućoj App Store-u (Google Play Store ili Apple App Store). Instalacija i upotreba Aplikacije na uređajima koji nisu ovdje navedeni bit će na isključivi rizik i odgovornost korisnika licence. Korisnik licence potvrđuje da Davalac licence nije odgovoran za performanse i nastavak rada aplikacije u slučaju modifikacija mobilnog uređaja ili drugog softvera instaliranog na mobilnom uređaju. Davalac licence neće biti odgovoran ako korisnik licence instalira aplikaciju na uređaj sa drugom verzijom odgovarajućeg operativnog sistema. Preporučuje se upotreba aktuelne verzije odgovarajućeg operativnog sistema.

3.2 Korisnik licence je isključivo odgovoran za provjeru i osiguravanje podobnosti mobilnog uređaja koji namjerava da koristi za aplikaciju s obzirom na gore pomenute tehničke zahtjeve.

4. Ažuriranja i verzije za druge mobilne uređaje

4.1 Davalac licence nastojaće da učini dostupnim ispravke i verzije za mobilne uređaje koje aplikacija još uvijek ne podržava i koja su relevantna po mišljenju davaoca licence. Međutim, izbor da li će i za koji model uređaja biti obezbijeđene nove verzije biće po isključivom nahođenju davaoca licence.

4.2 Ažuriranja ili verzije za druge dostupne mobilne uređaje nude se za preuzimanje u Google Play prodavnici ili Apple App Store-u.

5. Obaveze Korisnika licence

5.1 Prije instalacije aplikacije, korisnik licence je dužan da provjeri da li bi takva instalacija mogla dovesti do konflikta sa već instaliranim softverom. Korisnik licence je isključivo odgovoran za osiguranje svojih podataka prije instalacije i tokom upotrebe Aplikacije i za stvaranje rezervne kopije svih njegovih podataka.

5.2 Korisnik licence će

 • osigurati poštovanje sporazuma o licenci iz člana 2;
 • pribaviti potrebnu saglasnost relevantne strane, ukoliko Vlasnik licence prikuplja, obrađuje ili koristi lične podatke te strane tokom korišćenja Kupljenog softvera, ako se ne primenjuje zakonska licenca;
 • osigurati da se (npr. za upotrebu teksta i podataka trećih lica) poštuju sva prava intelektualne svojine, autorska prava i druga prava trećih lica.
 • ne zloupotrebiti ili dozvoliti zloupotrebu aplikacije, npr. ne nuditi ili prenositi informacije sa nezakonitim ili nemoralnim sadržajem niti se pozivati na takve informacije koje podstiču zločin ili veličaju ili banalizuju nasilje, koje je seksualno uvredljivo ili pornografsko, ili koje su pogodne da ozbiljno ugroze moral i / ili dobrobit djece i tinejdžera ili koje može oštetiti reputaciju davaoca licence.
 • uzdržati se od bilo kakvog pokušaja sebe ili neovlašćene treće strane da neovlašćeno preuzme informacije ili podatke ili izmijeni programe kojima upravlja Davalac licence ili da izmijeni ili napadne mreže podataka Davaoca licence.
 • ne koriste moguću razmjenu elektronskih poruka za neželjeno slanje poruka ili informacija trećim licima u reklamne svrhe („spemovanje“).
 • Provjeriti podatke i informacije prije slanja, zbog virusa i koristiti najsavremeniji antivirusni softver

6. Garancija

6.1 Davalac licence može u bilo kom trenutku suspendovati ili prekinuti pružanje Aplikacije i / ili usluge neophodne za izvršenje Aplikacije u cjelosti ili djelimično.

Zbog prirode interneta i računarskih sistema, davalac licence ne garantuje kontinuiranu dostupnost aplikacije. Budući da se aplikacija pruža besplatno, svaka odgovornost za materijalne i pravne nedostatke aplikacije, posebno za tačnost, ispravnost, nekršenje prava trećih lica, potpunost i / ili upotrebljivost - osim u slučaju namjere ili prevara materijalnog i / ili pravnog nedostatka aplikacije biće isključeni.

Davalac licence nastojaće da Aplikacija bude bez virusa, trojanaca, špijunskog softvera ili drugog malvera, ali po tom pitanju ne može dati neograničenu garanciju. Prije preuzimanja aplikacije, korisnik licence će, radi sopstvene zaštite i radi sprečavanja virusa i drugog zlonamernog softvera u aplikaciji, da koristi odgovarajuće mjere zaštite i skeniranja virusa.

6.2 Davalac licence ni u kom slučaju neće biti odgovoran za kvarove nakon promjene uslova rada (hardversko / softversko okruženje), nakon instalacionih i operativnih grešaka ukoliko nisu zbog neispravnog korisničkog uputstva, nakon smetnji u aplikaciji, kao što su promjene , prilagođavanja i / ili veze sa drugim softverom ili u slučaju nedostataka nastalih nakon vanugovorne upotrebe, osim ako korisnik licence ne može dokazati da je kvar već postojao u trenutku prihvatanja ili da ne postoji uzročna veza između upotrebe vlasnika licence i defekta. Odgovornost prema odredbama Zakona o odgovornosti za proizvod ostaje nepromenjena

7. Odgovornost

Davalac licence je odgovoran u slučaju namjernog kršenja pravila, tjelesnih povreda i u slučaju odgovornosti prema Zakonu o odgovornosti za proizvod. U svim ostalim slučajevima isključena je odgovornost Davaoca licence.

8. Izvozne kontrole

Vlasnik licence priznaje i potvrđuje da nije rezident ili da se nalazi u zemlji koja podleže embargu Savezne Republike Njemačke, Evropske unije, Ujedinjenih nacija ili vlade SAD-a ili one koja je Savezna Republika Njemačka, Evropska unija, Ujedinjene nacije ili američka vlada klasifikovane su kao „zemlja koja podržava terorizam“ ili koja se nalazi na spisku Savezne Republike Njemačke, Evropske unije, Ujedinjenih nacija ili vlade SAD u vezi sa izvoznim zabranama ili ograničenjima. Korisnik  licence mora uvijek da se pridržava svih važećih domaćih i međunarodnih zakona o kontroli (re)izvoza. Korisnik licence će nadoknaditi davaocu licence bilo kakva i sva potraživanja javnih vlasti ili drugih trećih strana zbog nepoštovanja gore navedenih zakonskih obaveza u vezi sa izvoznom kontrolom u potpunosti i obavezuje se da nadoknadi sve troškove, štetu i troškove koje je davalac licence u ovom kontekstu imao, osim ako korisnik licence nije odgovoran za kršenje dužnosti. Ovo ne podrazumijeva promjenu tereta dokazivanja na štetu korisnika licence.

9. Privatnost podataka

Informacije o transakcijama bitnim za privatnost podataka u vezi sa upotrebom aplikacije od strane korisnika licence date su u Obavještenju o privatnosti ove aplikacije.

10. Važenje i okončanje

Ovaj ugovor o licenci će važiti sve dok ga ne raskinu ili davalac licence ili korisnik licence, u skladu sa Ugovorom. Korisnik licence može ga prekinuti u bilo kom trenutku deinstaliranjem aplikacije sa svog mobilnog uređaja.

Ako korisnik licence ne ispuni ugovor o licenci, prava licence iz Odjeljka 2 prestaju automatski i bez daljeg obavještenja davaoca licence. Pravo bilo koje strane da raskine ugovor o licenci bez najave iz izuzetnih razloga (raskid iz razloga) ostaje nepromijenjeno. Takvi izuzetni razlozi će se smatrati, ali se ne ograničavaju, kršenjem obaveze iz Odjeljka 5. od strane korisnika licence. U slučaju prestanka razloga, korisnik licence će odmah prekinuti upotrebu aplikacije i u potpunosti izbrisati aplikaciju i potvrditi takvo brisanje davaocu licence u pisanoj formi.

11. Djelimična ništavnost

Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja iz bilo kojeg razloga smatra nevažećom ili nesprovodivom, takva odredba je u potpunosti odvojiva i biće odvojena od preostalih odredbi Uslova korišćenja, a preostale odredbe su ipak važeće i izvršne kao da su takvi djelovi odredbe koje se smatraju nevažećim ili nesprovodivim nisu bile dio Uslova korišćenja.

 

12. Prenos / dodjela

Ni Davalac licence ni Korisnik licence neće dodijeliti ili na drugi način prenijeti prava koja proizilaze iz ovih Uslova korišćenja ili bilo kog njihovog dijela bez prethodnog pisanog pristanka druge strane i svako navodno dodjeljivanje ili prenos bez takvog pristanka će biti ništavno i neće imati nikakvu snagu ili dejstvo.

13. Primjenjivo pravo; Nadležnost

Shodno Ugovoru, nadležan je Privredni sud u Crnoj Gori, član 18.

MONTENEGRO TAX STAMPS App

 

 • Short Description of the App

The MONTENEGRO TAX STAMPS application (hereinafter “App”) will be provided by LEONHARD KURZStiftung& Co. KG (hereinafter “Licensor”) to Customs Administration of Montenegro  .

The App is a software application to demonstrate the functionalities of a tax stamp authentication process via smartphones. The App identifies codes on a printed tax stamp sample and returns the result of the identification process back to the respective users of the App (hereinafter "Licensee").

2.Note

Please note that this App cannot replace the need for a thorough check of the authenticity of the respective product.

If the App registers a code check as “identified successfully” or “not identified successfully”, this is only an indication that the product is authentic, or that it has been counterfeited.

But the App does not produce a definitive result. If the App recognizes the code check as being valid, the possibility remains that the product itself has been counterfeited, because manipulation can never be excluded.

Therefore Customs Administration of Montenegro does not assume liability for the correctness or reliability of the identification results generated by this App.

Please check with the respective brand owners of the product for more comprehensive product identification.

MONTENEGRO TAX STAMPS Aplikacija

 • Kratak opis aplikacije

MONTENEGRO TAX STAMPS applikaciju (u daljem tekstu “Aplikacija”) obezbijediće LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG (u daljem tekstu „Davalac licence“) Upravi carina Crne Gore.

Aplikacija je softverska aplikacija koja demonstrira funkcionalnost postupka potvrde identiteta akcizne markice putem pametnih telefona. Aplikacija identifikuje kodove na odštampanom uzorku akcizne markice i vraća rezultat postupka identifikacije odgovarajućim korisnicima Aplikacije (u daljem tekstu „Korisnik licence“).

 • Napomena

Molimo vas da imate u vidu da ova aplikacija ne može zamijeniti potrebu za detaljnom provjerom autentičnosti određenog proizvoda.

Ako aplikacija registruje provjeru koda kao „uspješno identifikovan“ ili „nije uspješno identifikovan“, to je samo naznaka da je proizvod autentičan ili da je krivotvoren.

Ali aplikacija ne daje konačan rezultat. Ako aplikacija prepozna provjeru koda kao validnu, ostaje mogućnost da je sam proizvod falsifikovan, jer manipulacija nikada ne može biti isključena.

Stoga Uprava carina Crne Gore ne preuzima odgovornost za tačnost ili pouzdanost rezultata identifikacije generisanih ovom aplikacijom.

Molimo vas da obratite se vlasnicima odgovarajućih robnih marki za detaljniju identifikaciju proizvoda.

CRNA GORA - UPRAVA CARINA
Oktobarskerevolucije 128
81000 Podgorica, Crna Gora
E-Mail: akcizne.markice@carina.gov.me
Telefon: +38220442 000
Fax: 38220442 000

MONTENEGRO – CUSTOMS ADMINISTRATION
Oktobarskerevolucije 128
81000 Podgorica, Montenegro
E-Mail: akcizne.markice@carina.gov.me
Phone: +38220442 000
Fax: 38220442 000

Image
Image

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.