AKCIZA

Radionica – Povraćaj dijela plaćene akcize održana 25.06.2021 godine

Obavještenje privredi o novom nacionalnom sistemu za akcize

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama objavljenim 28. jula 2020.godine, u Službenom listu Crne Gore broj 76,   propisano je da akcizni obveznici, počev od 1. januara 2021. godine,  prijavu za upis u registar akciznih obveznika, obračun akcize i obračun razlike akcize sa pratećom specifikacijom, izvještaje i druga dokumenta koja podnose u skladu sa ovim zakonom,  dostavljaju putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama,  u skladu sa propisima kojima se uređuju elektronska uprava, elektronska identifikacija i elektronski potpis, elektronski dokument i informaciona bezbjednost.

Za rad u novoj aplikaciji potrebno je da imate kvalifikovani digitalni sertifikat. Radi se o identičnom sertifikatu kakav vaša preduzeća koriste u radu sa Poreskom upravom Crne Gore. 

Sve informacije potrebne za nabavku digitalnog sertifikata možete naći na linku: https://www.ecarina.me/akciza-blog/saopstenje-digitalni-sertifikat

Nakon pribavljanja digitalnog sertifikata, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/prijava-digitalnog-sertifikata

možete naći detaljno uputstvo o slanju serijskog broja sertifikata Upravi carina.

Nakon prijave sertifikata kod Uprave caina, aplikaciji možete pristupiti na sledećem linku:  https://www.ecarina.me/akciza.

U zavisnosti od toga na koju vrstu akciznog proizvoda ste registrovani, na linku: https://www.ecarina.me/akciza/korisnicka-uputstvamožete naći (u pisanom i video formatu) sva korisnička uputstva za rad u novoj aplikaciji.

Ukoliko u radu u novoj aplikaciji budete imali tehničkih problema, možete se obratiti na kontakt tel. 020/442-050, a za sve informacije o načinu podnošenja mjesečnih prijava možete kontaktirati Ispostavu za akcize i posebne poreze na tel. 020/441-845.

Obavještenje o dokumentaciji potrebnoj za registraciju ovlašćenog lica u informacionom sistemu za elektronsku razmjenu podataka o akcizama

Uprava carina Crne Gore od 2021.godine počinje sa primjenom novog informacionog sistema za akcize i novog sistema za štampanje, odobravanje, izdavanje i praćenje akciznih markica, u skladu sa Zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama ("Službeni list Crne Gore", br. 076/20 od 28.07.2020) i Uredbom o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama("Službeni list Crne Gore", br. 028/19).

Radi funcionisanja informacionog sistema usvojen je Pravilnik o bližem načinu funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka i postupku elektronske razmjene podataka o akcizama("Službeni list Crne Gore", br. 115/20 od 02.12.2020). U skladu sa Prilogom 1 Pravilnika prilikom registracije privrednog subjekta za akciznog obveznika kod carinskog organa, potrebno je da privredni subjekt naznači odgovorno i ovlašćeno lice za elektronsku razmjenu podataka.

Ukoliko je ovlašćeno lice zaposleno u privrednom subjektu za upis u registar akciznih obveznika potrebno je podnijeti ovlašćenje koje zaposlenom daje odgovorno lice u tom privrednom subjektu.

Ukoliko privredni subjekt/akcizni obveznik ovlasti drugo pravno lice (računovodstvena, knjigovodstvena agencija) kao ovlašćeno lice potrebno je priložiti: Ugovor o zastupanju (sa potpisom i pečatom ugovornih strana) zaključen između privrednog subjekta i drugog pravnog lica (računovodstvena, knjigovodstvena agencija), kao i ovlašćenje koje daje Odgovorno lice u drugom pravnom licu (računovodstvena/ knjigovodstvena agencija) zaposlenom licu kod te agencije, da zastupa privrednog subjekta/akciznog obveznika kod carinskog organa.

Ovlašćenja moraju biti ovjerena kod suda, odnosno notara.

Informacioni sistem za elektronsku razmjenu podataka o akcizama, je rezultat projekata “Podrška Upravi carina u oblasti akciza” koji je započet 2019.godine.

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.