AKCIZA

OBAVJEŠTENJE ZA AKCIZNE OBVEZNIKE – popis zaliha zbog promjene visine akcize za duvanske proizvode

Obavještavaju se proizvođači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko akciznim proizvodima kojima se na dan 01.januar 2024. godine mijenja visina akcize, a koja na dan promjene visine akcize na zalihama imaju akcizne prozvode na koje je obračunata akciza, da su dužni da dan prije promjene visine akcize izvrše popis zaliha, te izvrše obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize u skladu sa čl 36a Zakona o akcizama ("Sl. list RCG", br. 065/01, 012/02 ....., "Sl. list CG", br. 076/08, 050/09......,  49/22, 65/22, 152/22, 27/23 i 125/23).

Akcizni proizvodi za koji postoji obaveza popisa zaliha, obračuna i uplate razlike akcize, za koje je na dan 01.01.2024.godine uvećana visina  akcize su:

1. Cigarete:

- specifična akciza uvećana je sa 49,00 eura na 50,50 eura na 1000 komada cigareta, u skladu sa članom 80f stav 1 tačka 12), a u vezi sa članom 50 stav 3 Zakona o akcizama .

-  proporcionalna akciza nije mijenjana.

U skladu sa članom 80 l stav 1 tačka 2), a u vezi sa članom 50b Zakona o akcizama obračunata akciza na cigarete iz člana 50 st. 3 i 4 ovog zakona ne može biti manja od 86,00 eura za 1000 komada (Minimalna akciza).

2. Fino rezani duvan

- akciza uvećana sa 55,00 eura na 60,00 eura po kilogramu proizvoda, u skladu sa članom 50 stav 5 alineja 2 Zakona o akcizama.

3. Bezdimni duvanski proizvodi

- akciza uvećana sa 145,00 eura na 190,00 eura po kilogramu duvanske smjese, u skladu sa članom 49a stav 3, a u vezi sa stavom 1 tačka 1 Zakona o akcizama.

Naime, u skladu sa čl 36a, stav 1 Zakona, u slučaju promjene visine akcize, u konkretnom slučaju na cigarete, fino rezani duvan i bezdimne proizvode, proizvodači, uvoznici kao i lica koja obavljaju trgovinu na veliko, a koji na dan prije promjene visine akcize imaju na zalihama naprijed navedene akcizne proizvode,  dužni su da izvrše popis zaliha tih proizvoda, i da na te zalihe izvrše obračun i uplatu razlike akcize prema iznosima i stopama propisanim Zakonom o akcizama.

U skladu sa izuzećem propisanim  članom 36a stav 2 Zakona, lica koja obavljaju trgovinu na malo duvanskih proizvoda, nisu u obavezi da vrše popis zaliha u slučaju promjene visine akcize.

Obračun razlike akcize podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici UC, putem informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama (u Modulu „Mjesečni obračuni“ odnosno podmodulu „Obračun razlike akcize“), u roku od 15 dana po isteku mjeseca u kojem je došlo do promjene visine akcize (znači do 15.02.2024.g). U istom roku akcizni obveznik je dužan da izvrši i uplatu razlike akcize.

Napominjemo da je članom 70 stav 1 tačka 5a) Zakona o akcizama propisana prekršajna odgovornost i propisana novčana kazna od 2.000 do 20.000 eura, za pravno lice, odgovorno lice u pravnom licu od 500 eura do 1.000 eura, preduzetnika od 1.000 eura do 6.000 eura i fizičko lice od 250 eura do 1.000 eura, ako na dan povećanja visine akcize akciznih proizvoda ne izvrši popis zaliha tih proizvoda, obračun i uplatu akcize, odnosno razliku akcize, u skladu sa Zakonom.

Related Articles

eCarina.me

Na ovom Web portalu  mozete pronaći

korisne informacije o sistemima E-Carine

koji se pripremaju u Upravi carina Crne Gore.