Podrška Upravi carina u oblasti akciza

AKCIZA Pogodaka: 795

Uprava carina je u septembru 2019. godine započela realizaciju projekta "Podrška Upravi carina u oblasti akciza" iz sredstava podrške EU(EUIF) koji je u završnoj fazi realizacije. Cilj Projekta je izrada nove aplikacije za akcize i implementacija u Carinski informacioni sistem. Aplikacija će se primjenjivati od 1. januara 2021. godine.

Zakonom o akcizama, koji je stupio na snagu 5. avgusta 2020. godine, uveden je institut Informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama. U decembru 2020. usvojen je Pravilnik o bližem načinu funkcionisanja informacionog sistema za elektronsku razmjenu podataka o akcizama i postupku elektronske razmjene podataka o akcizama.

Uprava carina na svojoj internet stranici objavljuje korisnička uputstva, tehničku dokumentaciju i specifikaciju akciznih obrazaca. Upotreba informacionog sistema (besplatne web aplikacije) vrši se na osnovu autorizovanog digitalnog sertifikata. Akcizni obveznik može da ovlasti drugo lice koje posjeduje autorizovani digitalni sertifikat da u njegovo ime i za njegov račun može popunjavati i potpisivati naprednim elektronskim potpisom akcizne obrasce.

Novom aplikacijom, u web okruženju, akcizni obveznici će jednostavnije i brže ispunjavati zakonske obaveze. Aplikacija ima sledeće funkcionalnosti:

Lista potvrđenih elektornskih obrazaca:

Korisnička uputstva, video materijale, kao i elektronske obrasce, možete preuzeti na sajtu ecarina.me.

Štampa

Related Articles